Print

„Нови пристапи во работа со штитеници сместени во дом за деца без родителска грижа II”

 Наслов на проектот: „Нови пристапи во работа со штитеници сместени во дом за деца без родителска грижа II” 

Период на спроведување: 2018 година   

 Целна група: Деца и млади                                                                                                                                                   

Oпис на активноста: Во перидот од  30.03.2018 год. до 20.06.2018 год, во  ЈУ Дом за деца без родителска грижа „11 Октомври“ претставници на ЗГ ДОМИНИУМ  ги реализираа активностите во рамки на проектот „Нови пристапи во работа со штитеници сместени во дом за деца без родителска грижа II”                                                                       

Координатор: Ана Попризова

Поддржано од: Град Скопје

Print

"Меѓуврсничко насилство"

Наслов на проектот: “Стоп за меѓуврсничкото насилство“               

Учесници во проектот: Претставници на стручни служби и обука на наставници во средни училишта на град Скопје  

Период на спроведување: 2015 година

Целна група:   Деца и млади

Опис на активноста: Спроведени фокус групи и работна група за изработка на ‘општ концепт - протокол’ за делување во насока на спречување и справување со меѓуврсничкото насилство во средните училишта на територијата на град Скопје. Изработка на брошура и промоција.

Постигнат резултат: Изработен ‘општ концепт - протокол’ за делување во насока на спречување и справување со меѓуврсничкото насилство во средните училишта на територијата на град Скопје инкорпориран во училишните програми за работа. Изработена и дистрибуирана брошура „СТОП за меѓуврсничко насилство“.

Координатор: Ана Попризова

Поддржано од: Град Скопје

Our Sponsors and Associates

Our Sonsors