Print

Креативност меѓу редови, 2015

 

Глаголицата, кирилицата, и писменото изразување со користење на овие две писма се изворни креации на македонското културно подрачје.

Целта на овој проект е писмото и писменото изразување да ги помести надвор од нивната основна функција и да ја разбуди идејата за нивно вградување во едно пошироко креативно миље. 

 

Print

Кодирај се креативно

 

Овој проект ја истражува детската креативна перцепција на ИТ јазикот преведен во цртеж, кој се додава во приказната под мотото: DIGITAL YOUR SELF your QRtivity.

Целта и ефектот на овој проект е најмладите да го осетат сопствениот креативен дух во производ со применета вредност во секојдневниот живот и создавање на свој сопствен QR identity-личен креативен печат.

Our domestic and foreign partners and supporters

Our Sponsors