Print

Креативност меѓу редови, 2015

 

Глаголицата, кирилицата, и писменото изразување со користење на овие две писма се изворни креации на македонското културно подрачје.

Целта на овој проект е писмото и писменото изразување да ги помести надвор од нивната основна функција и да ја разбуди идејата за нивно вградување во едно пошироко креативно миље. 

 

Глаголицата, кирилицата, и писменото изразување со користење на овие две писма се изворни креации на македонското културно подрачје.

Целта на овој проект е писмото и писменото изразување да ги помести надвор од нивната основна функција и да ја разбуди идејата за нивно вградување во едно пошироко креативно миље. 

„Креативност меѓу редови“ е реализиран како серија од четири работилници:

      1. Глаголицата како комуникациски и ликовно-семиолошки систем

      2. Креативно пишување

      3. Од ракопис до книга (издавачки стандарди)

      4. Рачна изработка на книга (формирање и подврзување)

Проектот е поддржан од Министерство за култура на РМ во соработка со НУБ Св. Кирил и Методиј Скопје

Our domestic and foreign partners and supporters

Our Sponsors