Print

Училишта на 21 Век

Училишта на 21 век

Во периодот ноември – декември 2018 год. ЗГ Доминиум беше понудувач и реализатор на проектот „Училиште на 21 век“ кој беше организиран и поддржан од страна на Биро за развој на образование на Република Македонија.

Беа реализирани  75 обуки со наставници од средните училишта од Скопје, Куманово, Велес, Крива Паланка и Кратово.

Цел на проектот беше зајакнување на капацитетите на наставниците од средно образование за работа со ученците во дваесет и првиот век.

Print

Етно-методолошко истражување

Спроведена методолошки работилници за студенти и двонеделно теренско етнографско истражување за време на кои антрополози кои стекнале магистерски титули на Универзитетот на Кембриџ и Универзитетскиот колеџ на Лондон под водство на проф-др. Илина Јакимовска, а по методологијата на “peer-to-peer“ учење, пренесоа дел од знаењето на студентите на Факултатот за етнологија и антропологија при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје

Print

Креативност меѓу редови, 2015

Наслов на проектот: "Креативност меѓу редови"

Период на имплементација: 16.03.2015 – 07.05.2015 (Скопје)

Поддржан од: Министерство за култура на Р. Македонија

Партнери: НУБ"Св. Климент Охридски", Скопје

Координатор: Катарина Кречева

Print

Кодирај се креативно

 

Овој проект ја истражува детската креативна перцепција на ИТ јазикот преведен во цртеж, кој се додава во приказната под мотото: DIGITAL YOUR SELF your QRtivity.

Целта и ефектот на овој проект е најмладите да го осетат сопствениот креативен дух во производ со применета вредност во секојдневниот живот и создавање на свој сопствен QR identity-личен креативен печат.

Our Sponsors and Associates

Our Sonsors